Gå till innehåll
Göteborgs Segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Författare: Malin Torell

Stadgar

Stadgar för Göteborgs Segelflygklubb
Senast reviderade 2018-12-08

1. Föreningens namn och ändamål
1.1 Föreningens namn är Göteborgs Segelflygklubb (”GSFK”).
1.2 Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med
särskild inriktning att på segelflygverksamhet. I detta ligger all verksamhet som bidrar till
och möjliggör för föreningens medlemmar att utöva segelflygverksamhet.
1.3 Föreningen ska motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en dopningsfri
idrott.

2. Säte och räkenskapsår
2.1 Föreningens säte är Göteborg.
2.2 Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

3. Sammansättning och anslutning till andra idrottsföreningar
3.1 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3.2 Föreningen är medlem i Svenska Flygsportsförbundet genom Svenska Segelflygförbundet
och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
3.3 Genom medlemskap i ovanstående föreningar är GSFK även medlem Västra Götalands
Idrottsförbund och i Västra Götalands Flygsportförbund.
3.4 Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut
fattade av dessa idrottsorgan.
3.5 På begäran av RF eller ovanstående förbund är föreningen skyldig att ställa föreningens
handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4. Medlemskap
4.1 Medlemskap är öppet för alla som vill stödja föreningens verksamhet. Ansökan om
medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
4.2 Till hedersmedlem kan av styrelsen väljas person som gjort sig särskilt förtjänt i sitt arbete
för föreningens verksamhet eller på annat sätt särskilt främja segelflygverksamhet.
4.3 Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och andra ordningsregler, såsom
klubbhandboken. Medlem som inte fullgör sina förpliktelser, som skadar föreningen eller på
annat sätt motarbetar dess ändamål eller intressen kan, genom beslut av styrelsen, uteslutas
ur föreningen.
4.4 Medlemskap i föreningen gäller tillsvidare. Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen
har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter eller del därav.
4.5 Föreningen behandlar medlemmarnas personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig
för föreningens ändamål. De uppgifter som behandlas är medlemmarnas namn, adress,
födelsedata och andra kontaktuppgifter. Registret förs endast för föreningens interna bruk
och inga personuppgifter överförs till andra än de andra förbund som föreningen enligt ovan
är medlem i. Medlem samtycker genom att ansöka om medlemskap och genom att
tillhandahålla efterfrågade uppgifter till sådan behandling som beskrivs här eller i annat av
Styrelsen upprättat dokument avseende föreningens personuppgiftsbehandling. Medlem har
rätt att få felaktiga uppgifter strukna eller rättade på begäran eller genom att själv korrigera
dem på föreningens hemsida. Medlem har rätt att på begäran till Styrelsen erhålla en skriftlig
redogörelse för den behandling av medlems personuppgifter som utförs av föreningen.
4.6 Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Har
medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer
styrelsen om de ska betalas eller inte. Om medlem inte betalat medlemsavgift i tid får
föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Styrelsen beslutar tidpunkt för
medlemskapets upphörande, vilken inte får vara tidigare än en månad efter ordinarie eller
annars meddelad tid för medlemsavgiftens erläggande. Personen ska underrättas skriftligen
om att medlemskapet har upphört.

5. Avgifter och insatser
5.1 Medlem ska erlägga årsavgift till föreningen enligt beslut av årsmötet. Styrelsen föreslår
årsavgiftens storlek till årsmötet. Avgiften gäller för kalenderår och erläggs senast den 15
februari det år som årsavgiften avser.
5.2 Tillgodohavande i form av innestående medel på flygkonto ska regleras vid medlems
utträde. Tillgodohavande som på grund av omständigheter som utträdande medlem råder
över inte kunnat regleras tillfaller föreningen om medlem inte senast 1 år efter utträde ur
föreningen har gjort anspråk på tillgodohavandet.
5.3 Utöver ovanstående avgifter kan medlem som så önskar även erlägga betalning av insats i
föreningen enligt särskilt skuldebrev. Sådan insats berättigar till avdrag för medlemmen på
sådana avgifter som föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet i proportion till erlagd
insats. Övriga villkor för sådan insats skall framgå av särskilt skuldebrev. Det åligger
styrelsen att skydda värdet av insatserna. Såvida inte annan fullgod säkerhet finns skall
marknadsvärdet av föreningens flygplan och kassa minus lån som inte är medlemsanknutna
minst motsvara 120% av samtliga insatsers sammanlagda belopp. Värdering av
flygplansparken skall göras per den 31 december varje år. Ny extern belåning får ej upptas
annat än för (i) förvärv av fast egendom som är nödvändig för föreningens verksamhet eller
(ii) av medlem såsom insats eller efter särskild överenskommelse med medlemmen.

6. Föreningens ledning
6.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
6.2 Årsmötet utser styrelsen att leda den dagliga verksamheten, förvalta föreningens tillgångar
och materiel samt föreningens lokaler. Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och
högst åtta ledamöter. Styrelsen väljs av årsmötet. Ordförande väljs för ett år. Ledamöterna
väljs för två år. För styrelseledamöterna väljs två suppleanter. Suppleant väljs för ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt utser firmatecknare.
Styrelsen utser representanter och ombud till de föreningar och förbund som föreningen är
med i.
6.3 Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut tas med enkel
röstmajoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleant som inte företräder
ordinarie ledamot samt funktionär utom styrelsen äger yttranderätt men ej rösträtt.
6.4 För förberedande av val inom föreningen skall finnas en valberedning. Valberedningen ska
väljas på årsmötet.
6.5 På årsmötet ska två revisorer samt en revisorssuppleant. Revisorerna och
revisorssuppleanten väljs på ett år.
6.6 Samtliga föreningens funktionärer som ska väljas enligt denna punkt ska vara medlemmar
för att vara valbara, såvida inte årsmötet särskilt beslutar annat med 2/3 majoritet.

7. Räkenskaper och rapporter
7.1 Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Protokollet skall ange de beslut som tagits av
styrelsen och skall endast återge sådan diskussion som förekommit på begäran av ledamot.
7.2 Styrelsen ansvarar föreningens räkenskaper. Styrelsen är skyldig att till föreningen årligen
avge berättelse över föregående räkenskapsårs verksamhet. Styrelsen skall tillhandahålla
revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar
som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av
förvaltningen det senaste räkenskapsåret, senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen
ansvarar för att uppgifter om medlemstal, årsavgifter samt övriga rapporter tillställes
Svenska Segelflygförbundet enligt dess stadgar.

8. Revision
8.1 Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet överlämna revisionsberättelse över sin
granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper till styrelsen. Där så
revisorerna bedömer lämpligt skall dock stickprovskontroll av allegat, kassabok, kontokort
och flygavgiftskontokort vara tillräckligt. Om sådana stickprov dock inte stämmer skall full
kontroll utföras. Revisorerna skall även tillförsäkra sig att medlemmarnas insatser skyddats
tillfredsställande enligt vad som anges i punkt 4 ovan.
8.2 Det kontrollerade bokslutet skall undertecknas av revisorerna.

9. Årsmöte och extra medlemsmöten
9.1 Föreningen ska hålla ordinarie årsmöte årligen senast den 15 april. Extra medlemsmöten
utlyses då styrelsen anser nödvändigt eller om minst en tredjedel av föreningens
röstberättigade medlemmar så begär.
9.2 Kallelse jämte dagordning till årsmöte eller extra medlemsmöte ska skickas skriftligen med
brev eller e-post till varje medlems senast uppgivna adress senast 14 dagar före aktuellt
möte.
9.3 Årsmöte eller extra medlemsmöte ska protokollföras. Protokollet skall ange de beslut som
tagits av styrelsen och skall endast återge sådan diskussion som förekommit på begäran av
minst en tredjedel av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna.
9.4 Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om mötet är behörigen sammankallat.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.
7. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgifter.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av ordförande.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer samt en revisorssuppleant.
15. Val av valberedning
16. Behandling av från styrelsen och enskilda medlemmar inkomna förslag.

9.5 För beslut fordras enkel majoritet utom ifråga om ändring av dessa stadgar (se punkt 12).
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid val då lottning istället ska
genomföras. Omröstning skall vara öppen. Vid val må den dock genomföras sluten om
röstberättigad medlem så begär.

10. Förslag från styrelsen och enskilda medlemmar
10.1 Vill enskild medlem väcka förslag att upptas till behandling på årsmöte skall sådant förslag
vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 20 februari. Enskildas förslag, styrelsens
yttrande däröver, och styrelsens förslag ska bifogas kallelsen till mötet.

11. Rösträtt
11.1 Vid årsmöte och annat medlemsmöte äger varje medlem en röst. Medlem som inte erlagt
stadgeenlig avgift äger inte rösträtt.
11.2 Medlem har vid egen utevaro rätt att genom fullmakt företrädas av närvarande medlem.
Ingen får dock vid röstning ha fullmakt för mer än en medlem

12. Ändring av stadgarna
12.1 För ändring av föreningens stadgar fordras beslut på två på varandra följande
medlemsmöten med minst 30 dagars mellantid, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte.

13. Föreningens upplösning
13.1 Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast på förslag av styrelsen. För dylikt beslut
fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Föreningens tillgångar
skall vid eventuell upplösning i enlighet med föreningens beslut överlämnas till institution
eller sammanslutning som verkar för något eller några av föreningens syften.

Bilaga: Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2017 v0.3/2018-06-11/

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Definitioner och konstateranden:
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i
Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder.
Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi
idrott för dem som är över 25 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till
allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid
ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat
ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl
bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker
i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla
förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras
både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka
förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.
Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet
så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som
deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska
utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla
som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa
överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta
mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld
såväl på som utanför idrottsarenan.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års
RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på
www.rf.se .


1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och
värdegrunden